Darbuotojų darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2021
metai

2022  metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

 I ketv.

Direktorius 1866,69 1 1887,69
Buhalterė 669,90 1 679,25
Administratorė 495,18 1 560,54
Projektų vadovė  952,98 1 802,37
Projektų koordinatorė   1 1060,26